درباره ما

ایرانی چی یک فروشگاه نیست بلکه محصول یک دغدغه است. دغدغه‌ی کالای ایرانی، دغدغه‌ی جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی. ما به دنبال سود نیستیم و بازاریاب سایت‌های دیگر هم نیستیم فقط می‌خواهیم اگر بشود و بتوانیم در این جنگ گوشه‌ی یک خاکریز را حفظ کنیم.

در این راه از خیلی از گروه ها و سایتها و کانال‌های همسو هل من ناصر طلبیدیم اما یاری ای نبود اما اگر شما مایل بودید به ما کمک کنید  با ما تماس بگیرید.